Konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2016

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

ul. A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii mogą składać lekarze posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w ww. dziedzinie.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 lipca 2016 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold, 77/44-33-132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresieanestezjologii i intensywnej terapii” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 15.06.2016 r. do godz.1200.

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.plw zakładce konkursy.

 

Udzielający zamówienia zastrzega, iż nie jest możliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 15.06.2016 r. o godz. 1300.

 

Dokonując porównania ofert w toku postępowania konkursowego Komisja kieruje się następującymi kryteriami wyboru ofert:

  • jakością
  • kompleksowością
  • dostępnością,
  • ciągłością
  • ceną

- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na stronie internetowej www.szpital.opole.plw terminie 2 dni od zakończenia postępowania. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.

 

Udzielający zamówienia zgodnie z art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany terminu składania ofert.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-03
Data publikacji:2016-06-03
Osoba sporządzająca dokument:Bem Justyna
Osoba wprowadzająca dokument:Bem Justyna
Liczba odwiedzin:1820