konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań profilaktycznych przez lekarza medycyny pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2021

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań profilaktycznych przez lekarza medycyny pracy.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań profilaktycznych przez lekarza medycyny pracy, mogą składać lekarze posiadający uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych pracowników.

 

Umowa może zostać zawarta od 1 czerwca 2021 roku na okres do 3 lat.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 26 maja  2021 r. do godziny 1000

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu: 26 maja 2021 r. o godz. 1100.

Dokonując porównania ofert w toku postępowania konkursowego Komisja kieruje się następującymi kryteriami wyboru ofert:

  • jakością
  • kompleksowością
  • dostępnością,
  • ciągłością
  • ceną

- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na stronie internetowej www.szpital.opole.pl w terminie 2 dniod zakończenia postępowania. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ogłaszającegokonkurs zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeńopieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Udzielający zamówienia zgodnie z art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanychze środków publicznych, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w sprawie zawarciaumowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, odwołania konkursu na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2021-05-20
Data publikacji:2021-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Bem - Cisek
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Bem - Cisek
Liczba odwiedzin:328