konkursie ofert na: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w części niezabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale rat

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2021

UWAGA !!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

 

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w sprawie konkursu  zostaje przesunięty z dnia 23.06.2021 r. na dzień 25.06.2021 r. na godzinę 10:45, w związku z tym oferty można składać do dnia 24.06.2021 r. do godziny 15:00.

 

 

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie ofert na:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w części niezabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

 

Oferty na:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w części niezabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mog składać lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalisty I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w
  dziedzinie.
 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalisty I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji w w/w dziedzinie).

Umowa może zostać zawarta na okres od 01.07.2021 do 30.06.2022

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o., przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych musi być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymiw SWKO, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert. 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ……………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do 22.06.2021 r. do godziny 1500

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 23.06.2021 r. o godz. 1000.

Dokonując porównania ofert w toku postępowania konkursowego Komisja kieruje się następującymi kryteriami wyboru ofert:

 • jakością
 • kompleksowością
 • dostępnością,
 • ciągłością
 • ceną

- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na stronie internetowej www.szpital.opole.pl w terminie 2 dni od zakończenia postępowania. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ogłaszającego konkurs zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154
ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Udzielający zamówienia zgodnie z art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, odwołania konkursu na każdym etapie postępowania
oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu
Data utworzenia:2021-06-16
Data publikacji:2021-06-16
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Bem - Cisek
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Bem - Cisek
Liczba odwiedzin:414