Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PN.D.BO.1.18 Zakup wraz z dostawą endoprotez stawu biodrowego, strzykawek do podawania cementu w ramach zabezpieczenia komisowego Bloku Operacyjnego

Termin składania ofert: do 25 stycznia 2018r.r. do godz. 10:30

18 stycznia 2018
Czytaj więcej o: PN.D.BO.1.18 Zakup wraz z dostawą endoprotez stawu biodrowego, strzykawek do podawania cementu w ramach zabezpieczenia komisowego Bloku Operacyjnego

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:1.anestezjologii i intensywnej terapii,2.udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ortop.

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. anestezjologii i intensywnej terapii,
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. anestezjologii i intensywnej terapii mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii urazowo – ortopedycznej.

 

Umowa może zostać zawarta:

  • w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii – od 1 lutego 2018 roku,
  • w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – od 1 marca 2018 roku.

 

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie……………………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 29.01.2018 r. do godziny 1200

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:1.anestezjologii i intensywnej terapii,2.udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ortop.

ZO.1.I.18 Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych zużywalnych do dializy

 
Termin składania ofert: 
do 18 Stycznia, 2018 - 11:00
12 stycznia 2018
Czytaj więcej o: ZO.1.I.18 Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych zużywalnych do dializy

DLG.S.1.18 sprzedaż kotłów parowych

Termin składania ofert: 
do 29 Stycznia, 2018 - 10:00
5 stycznia 2018
Czytaj więcej o: DLG.S.1.18 sprzedaż kotłów parowych

PN.D.OAiIT.43.17_Zakup wraz z dostawą płynów dializacyjnych, osprzętu do aparatu PRISMAFLEX (filtry do plazmaferezy, dializy ciągłej, zestaw leczniczy MARS, cewniki dializacyjne) oraz osprzętu i płynów do dializ pojedyńczych dla Oddziału Anestezjolog

Data zakończenia postępowania:
12 stycznia, 2018 - 08:28
 
UWAGA!

Termin składania i otwarcia ofert zmienia się z „5 stycznia 2018 r.” na „9 stycznia 2018 r.” Godziny pozostają bez zmian.

Termin składania ofert: do 5 stycznia 2018r. do godz. 11:00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=62d7def2-0d61-4b83-b46f-f5396745640c

 

28 grudnia 2017
Czytaj więcej o: PN.D.OAiIT.43.17_Zakup wraz z dostawą płynów dializacyjnych, osprzętu do aparatu PRISMAFLEX (filtry do plazmaferezy, dializy ciągłej, zestaw leczniczy MARS, cewniki dializacyjne) oraz osprzętu i płynów do dializ pojedyńczych dla Oddziału Anestezjolog