Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PN.RB.DT.1.19_PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW PULMONOLOGII I DERMATOLOGII WRAZ Z MONTAŻEM NOWEGO I WYMIANĄ ISTNIEJĄCYCH DŹWIGÓW

Termin składania ofert: do 28 lutego 2019r. do godz. 10:00

 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9e0cbb4b-84d1-40e8-86bb-6585bfc3f6ed

 

13 lutego 2019
Czytaj więcej o: PN.RB.DT.1.19_PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW PULMONOLOGII I DERMATOLOGII WRAZ Z MONTAŻEM NOWEGO I WYMIANĄ ISTNIEJĄCYCH DŹWIGÓW

PN.D.ZDL.4.19 Zakup odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń hormonów, antygenów, przeciwciał

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2019 r. do godz. 10:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8358aac8-a1d5-4e92-880f-a2beee089a47

 

12 lutego 2019
Czytaj więcej o: PN.D.ZDL.4.19 Zakup odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń hormonów, antygenów, przeciwciał

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnetrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym – mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalisty I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych

 Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 lutego 2019 roku.

 Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym”, w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.
do godziny 1500

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu oferti są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

18 stycznia 2019
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnetrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym

70.I.19.ZO zakup wraz z dostawą mięsa wołowego i wieprzowego oraz wyrobów wędliniarskich

Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz. 11:00

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: 70.I.19.ZO zakup wraz z dostawą mięsa wołowego i wieprzowego oraz wyrobów wędliniarskich

55.I.19.ZO zakup wraz z dostawą artykułow spożywczych

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 28 stycznia 2019r. do godz. 11:00

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2019 r. do godz. 11:00

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: 55.I.19.ZO zakup wraz z dostawą artykułow spożywczych