Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. chirurgii ogólnej, 2. pełnienia dyzurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem leczenia stopy cukrzycowej

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

  A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
      1.    chirurgii ogólnej,

  1.   pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem leczenia stopy cukrzycowej.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. chirurgii ogólnej,
  2. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem leczenia stopy cukrzycowej,

      mogą składać lekarze posiadając tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 czerwca 2019 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………………………….. .” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia  28.05.2019 r. do godziny 1200

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 28.05.2019 r. o godz. 1300.

20 maja 2019
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. chirurgii ogólnej, 2. pełnienia dyzurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem leczenia stopy cukrzycowej

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionym zakresie mogą składać lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny nuklearnej

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 czerwca 2019 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 –specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 12:00.

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce konkursy.

20 maja 2019
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej

PN.RB.DT.4.19_Remont pomieszczeń w Zespole Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych

Termin składania ofert: do 28 maja 2019r. do godz. 10:00

 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f16a26a4-1e0f-4dbd-9323-030712b08daa

 

20 maja 2019
Czytaj więcej o: PN.RB.DT.4.19_Remont pomieszczeń w Zespole Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych

PN.D.AS.16.19 Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych

20 maja 2019
Czytaj więcej o: PN.D.AS.16.19 Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych

16.V.19.ZO Zakup wraz z dostawą warzyw i owoców świeżych

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2019r. do godz. 11:00

17 maja 2019
Czytaj więcej o: 16.V.19.ZO Zakup wraz z dostawą warzyw i owoców świeżych