Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań i zabiegów endoskopowych u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu:

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań i zabiegów endoskopowych u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu:

 

I EUS:

I.1. EUS,

I.2. EUS z biopsją,

II Drogi żółciowe i trzustka:

II.1. Usuwanie złogów z dróg żółciowych/trzustkowych wraz z procedurami powiązanymi (np. nacięcie brodawki Vatera),

II.2. Protezowanie dróg żółciowych/trzustkowych wraz z procedurami powiązanymi
(np. nacięcie brodawki Vatera) - proteza z tworzywa sztucznego,

II.3. Protezowanie dróg żółciowych/trzustkowych wraz z procedurami powiązanymi
(np. nacięcie brodawki Vatera) – proteza samorozprężalna,

II.4. Drenaż torbieli trzustki,

II.5. Usuwanie protez z dróg żółciowych i trzustki bez procedur powiązanych.

III Endoskopowe zabiegi przełyku:

III.1. Endoskopowe zabiegi przełyku bez protezowania,

III.2. Endoskopowe zabiegi przełyku z protezowaniem,

III.3. Endoskopowe zabiegi żołądka i dwunastnicy.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z ww. zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

  • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
    27 sierpnia 2004r.
  • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
  • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.
17 lutego 2020
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań i zabiegów endoskopowych u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego poza godzinami normalnej ordynacji

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego poza godzinami normalnej ordynacji Szpitala.

 

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ww. zakresie może składać lekarz posiadający uprawnienie do wykonywania badań endoskopowych oraz pielęgniarka posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

 

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 marca 2020 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……………………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 27.02.2020 r. do godziny 1500

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu oferti są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

 

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 28.02.2020 r. o godz. 1015.

Dokonując porównania ofert w toku postępowania konkursowego Komisja kieruje się następującymi kryteriami wyboru ofert:

  • jakością
  • kompleksowością
  • dostępnością,
  • ciągłością
  • ceną

- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego poza godzinami normalnej ordynacji

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala wojewódzkiego w Opolu

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

  

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny ratunkowej.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 marca 2020 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, pod numerem telefonu: 44-33-132 specjalista Justyna Bem – Cisek.

     

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 27 lutego 2020 r. do godz. 15:00

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert. 

 

Udzielający zamówienia zastrzega, iż nie jest możliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 10:00.

 

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala wojewódzkiego w Opolu

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz w poradni endokrynologicznej

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz w poradni endokrynologicznej

 

 

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz w poradni endokrynologicznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii.

 

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 marca 2020 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie……………………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 20 lutego 2020 r. do godziny 1500

 

10 lutego 2020
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz w poradni endokrynologicznej

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

 Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu mogą składać pielęgniarki posiadające specjalizację lub kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 kwietnia 2020 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. do godziny 1500

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert. 

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 1100.

 

21 stycznia 2020
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.