Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji chirurgii szczękowo – twarzowej w tym konsultacji stomatologicznej.

22 czerwca 2021

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji chirurgii szczękowo – twarzowej w tym konsultacji stomatologicznej.

 

Oferty na udzielanie świadczeń z ww. zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

  • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 lipca 2021 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, wzór formularza oferty wraz załącznikami oraz  projekt umowy są udostępnione na stronie Udzielającego zamówienia: www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.

 

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: Specjalista Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji Justyna Bem – Cisek tel. 77 44 33 132.

 

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji chirurgii szczękowo – twarzowej w tym konsultacji stomatologicznej” z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

Termin składania ofert do dnia 30.06.2021 r. do godziny 12:00

 

W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 30.06.2021 r. o godz. 13:00.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na stronie internetowej www.szpital.opole.pl w terminie 2 dni od zakończenia postępowania. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.

 

Udzielający zamówienia zgodnie z art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany SWKO i do przesunięcia terminów składania i otwarcia ofert w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ogłaszającego konkurs zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154
ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu
Data utworzenia:2021-06-22
Data publikacji:2021-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Bem - Cisek
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Bem - Cisek
Liczba odwiedzin:414