Jesteś tutaj: Start / Kadry / Archiwum

Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

2018-02-12

UWAGA !!!

Z POSTEPOWANIA KONKURSOWEGO ZOSTAŁO WYKREśLONE ZADANIE NR 6.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGŁ ZMIANIE.

 

 

UWAGA !!!

 

NASTĄPIŁA ZMIANA FORMULARZA OFERTY ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2,3 I 4. ZADANIE NR 1 ZOSTAŁO PODZIELONE NA 2 ODRĘBNE ZADANIA.

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

 

 Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

 • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004 r.
 • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 1 roku począwszy od 1 kwietnia 2018 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert” z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 

Termin składania ofert do dnia 27.02.2018 r. do godziny 12:00

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2018-03-14

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. chirurgii urazowo - ortopedycznej w tym pełnienia dyżurów medycznych w oddziale
  chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 2. chorób wewnętrznych, w tym wykonywania badań i zabiegów diagnostycznych na rzecz
  pacjentów Szpitala, udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, a także pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych,
 3. diagnostyki obrazowej i radiologii,
 4. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej,
 5. chirurgii ogólnej.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. chirurgii urazowo - ortopedycznej w tym pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii urazowo – ortopedycznej – mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 2. chorób wewnętrznych, w tym wykonywania badań i zabiegów diagnostycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, a także pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych – mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii lub w dziedzinie chorób wewnętrznych z rozpoczętą specjalizacją w dziedzinie gastroenterologii,
 3. diagnostyki obrazowej i radiologii – mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
 4. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej - mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w dziedzinie,
 5. chirurgii ogólnej - mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w dziedzinie,
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym

2018-01-26

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych ww. zakresie  mogą składać lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w dziedzinach

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 5 lutego 2018 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 2 lutego 2018 r. do godziny 1100

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:1.anestezjologii i intensywnej terapii,2.udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ortop.

2018-01-16

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. anestezjologii i intensywnej terapii,
 2. udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. anestezjologii i intensywnej terapii mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
 2. udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii urazowo – ortopedycznej.

 

Umowa może zostać zawarta:

 • w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii – od 1 lutego 2018 roku,
 • w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – od 1 marca 2018 roku.

 

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie……………………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 29.01.2018 r. do godziny 1200

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:1.anestezjologii i intensywnej terapii,2.udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ortop.

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarzadzanie

2017-12-08

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

                                                                                                                                                          A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1.  udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania działalnością Zakładu  Medycyny Nuklearnej,
 2. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania Oddziałem Chorób Zakaźnych,
 3. wykonywania i opisywania badań z zakresu diagnostyki obrazowej, wykonywania  
  biopsji pod kontrolą USG, konsultacji radiologiczno-klinicznej oraz zarządzania Działem Diagnostyki Obrazowej,

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania działalnością Zakładu  Medycyny Nuklearnej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej,
 2. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania Oddziałem Chorób Zakaźnych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych,
 3. wykonywania i opisywania badań z zakresu diagnostyki obrazowej, wykonywania biopsji pod kontrolą USG oraz konsultacji radiologiczno-klinicznej oraz zarządzania Działem Diagnostyki Obrazowej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiodiagnostyki,

                                                                                                                 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 stycznia 2018 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/ 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………………………………” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 20.12.2017 r. do godziny 1200

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarzadzanie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2774