Jesteś tutaj: Start / Kadry / Archiwum

Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2017-11-24

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w sprawie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej,
 2. chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 3. chirurgii urazowo – ortopedycznej w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 4. endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz
  w poradni endokrynologicznej,
 5. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 6. pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 7. kardiologii w poradni kardiologicznej, a także w zakresie wykonywania badań
  kardiologicznych oraz udzielania konsultacji kardiologicznych,
 8. pomocy psychologicznej.

 

 

zostaje przesunięty z dnia 11.12.2017 r. na dzień 14.12.2017 r. na godzinę 13:00, w związku z tym oferty można składać do dnia 14.12.2017 r. do godziny 12:00.

 

 

 

 

Termin składania ofert do 14.12.2017 r. do godziny 12:00

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej,
 2. chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 3. chirurgii urazowo – ortopedycznej w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 4. endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz
  w poradni endokrynologicznej,
 5. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 6. pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 7. kardiologii w poradni kardiologicznej, a także w zakresie wykonywania badań
  kardiologicznych oraz udzielania konsultacji kardiologicznych,
 8. pomocy psychologicznej.

 

 Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej – mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej,
 2. chirurgii urazowo – ortopedycznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 3. chirurgii urazowo – ortopedycznej w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 4. endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz w poradni endokrynologicznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii,
 5. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalisty I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w dziedzinie,
 6. pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w dziedzinach,
 7. kardiologii w poradni kardiologicznej, a także z zakresu wykonywania badań kardiologicznych oraz udzielania konsultacji kardiologicznych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii,
 8. pomocy psychologicznej mogą składać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia.
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarzadzanie

2017-12-08

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

                                                                                                                                                          A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1.  udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania działalnością Zakładu  Medycyny Nuklearnej,
 2. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania Oddziałem Chorób Zakaźnych,
 3. wykonywania i opisywania badań z zakresu diagnostyki obrazowej, wykonywania  
  biopsji pod kontrolą USG, konsultacji radiologiczno-klinicznej oraz zarządzania Działem Diagnostyki Obrazowej,

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania działalnością Zakładu  Medycyny Nuklearnej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej,
 2. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania Oddziałem Chorób Zakaźnych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych,
 3. wykonywania i opisywania badań z zakresu diagnostyki obrazowej, wykonywania biopsji pod kontrolą USG oraz konsultacji radiologiczno-klinicznej oraz zarządzania Działem Diagnostyki Obrazowej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiodiagnostyki,

                                                                                                                 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 stycznia 2018 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/ 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………………………………” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 20.12.2017 r. do godziny 1200

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarzadzanie

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyzurów medycznych w oddziale chirirgii ogólnej

2017-10-11

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej.

                                                                                                                                

Umowa może zostać zawarta na okres do 2 lat począwszy od 10 października 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/ 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 18.10.2017 r.  do godziny 1200

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu oferti są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 18.10.2017 r. o godz. 1300.

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyzurów medycznych w oddziale chirirgii ogólnej

konkurs ofert w celu wyłonienia podwykonawcy na wykonywanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, realizowanym w ramach PSZ.

2017-09-20

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert w celu wyłonienia podwykonawcy na wykonywanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, realizowanym w ramach PSZ.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z ww. zakresu mogą składać podmioty spełniające warunki określone w zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów odrębnych.  

 

Umowa może zostać zawarta na okres 4 lat począwszy od 1 października 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/44-33-132 – specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodnośćz oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs ofert w celu wyłonienia podwykonawcy na wykonywanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, realizowanym w ramach PSZ.z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 

Termin składania ofert do dnia  26.09.2017 r. do godziny 10:00

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert w celu wyłonienia podwykonawcy na wykonywanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, realizowanym w ramach PSZ.

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

2017-08-28

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.,
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.,
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

 

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

 

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z w/w zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

 1. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.
 2. Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
 3. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowa z oferentem zostanie podpisana na ceny jednostkowe brutto.

Umowa może zostać zawarta na okres do 2 lat począwszy od 1 października 2017 r.

 

 Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione na stronie internetowej www.szpital.opole.pl  w zakładce - ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert lub w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5  w Opolu przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/44-33-132 – specjalista Justyna Bem – Cisek.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem “konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych.” w Sekretariacie Szpitala w terminie
do dnia 04.09.2017 do godziny 15:00

W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi 05.09.2017 o godzinie 9:00 w siedzibie Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. Oferent może być obecny podczas otwarcia ofert.

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1782