Jesteś tutaj: Start / Kadry / Archiwum

Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

2018-02-12

UWAGA !!!

Z POSTEPOWANIA KONKURSOWEGO ZOSTAŁO WYKREśLONE ZADANIE NR 6.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGŁ ZMIANIE.

 

 

UWAGA !!!

 

NASTĄPIŁA ZMIANA FORMULARZA OFERTY ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2,3 I 4. ZADANIE NR 1 ZOSTAŁO PODZIELONE NA 2 ODRĘBNE ZADANIA.

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

 

 Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

  • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
    27 sierpnia 2004 r.
  • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 1 roku począwszy od 1 kwietnia 2018 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert” z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 

Termin składania ofert do dnia 27.02.2018 r. do godziny 12:00

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych realizowanych w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i gastroenterologii oraz w Izbie Przyjęć w systemie 12 lub 24 godzinnym.

2019-11-19

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych realizowanych w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i gastroenterologii oraz w Izbie Przyjęć w systemie 12 lub 24 godzinnym.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych realizowanych w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i gastroenterologii oraz w Izbie Przyjęć w systemie 12 lub 24 godzinnym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalisty I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w dziedzinie.

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 lutego 2020 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chorób wewnętrznych zakresie chorób wewnętrznych realizowanych w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i gastroenterologii oraz w Izbie Przyjęć w systemie 12 lub 24 godzinnymw sekretariacie szpitala w terminie do dnia 26 listopada 2019 r. do godziny 1200

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych realizowanych w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i gastroenterologii oraz w Izbie Przyjęć w systemie 12 lub 24 godzinnym.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

2019-09-18

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 

ul. A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

 

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych.

 

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 października 2019 r.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych
i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych”
w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 25.09.2019 r. godz. 1200

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert
i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega, iż nie jest możliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy
o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu
z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 25.09.2019 r. o godz. 1300.

 

Dokonując porównania ofert w toku postępowania konkursowego Komisja kieruje się następującymi kryteriami wyboru ofert:

jakością

kompleksowością

dostępnością,

ciągłością

ceną

- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na stronie internetowej www.szpital.opole.pl w terminie 2 dni
od zakończenia postępowania. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.

 

Udzielający zamówienia zgodnie z art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany terminu składania
ofert.

 

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

2019-09-05

 

 

UWAGA !!!

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w sprawie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych zostaje przesunięty z dnia 13.09.2019 r. na dzień 18.09.2019 r. na godzinę 9:00, w związku z tym oferty można składać do dnia 17.09.2019 r. do godziny 15:00.

 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.,
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.,
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

 

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z w/w zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

  1. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.
  2. Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
  3. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowa z oferentem zostanie podpisana na ceny jednostkowe brutto.

Umowa może zostać zawarta na okres do 2 lat począwszy od 1 października 2019 r.

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione na stronie internetowej www.szpital.opole.pl  w zakładce - ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem “konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych.” w Sekretariacie Szpitala w terminie
do dnia 13.09.2019 do godziny 10:00

 

W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi 13.09.2019 o godzinie 11:00 w siedzibie Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. Oferent może być obecny podczas otwarcia ofert.

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w tym pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem leczenia stopy cukrzycowej.

2019-09-02

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w tym pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej  z pododdziałem leczenia stopy cukrzycowej.

 Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w tym pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem leczenia stopy cukrzycowej mogą składać lekarze posiadając tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej.

 

Umowa może zostać zawarta na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. 

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w tym pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej  z pododdziałem leczenia stopy cukrzycowej.” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 12 września 2019 r. 
do godziny 1200

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert. 

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 12 września 2019 r. o godz. 1300.

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w tym pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem leczenia stopy cukrzycowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7291