Jesteś tutaj: Start / Kadry / Archiwum

Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i konsultacji zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

2017-06-06

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

Oferty na wykonywanie badań z ww zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

 • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004 r.
 • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 2 lat począwszy od 1 lipca 2017 roku.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerami telefonu 77/44 33 105 – kierownik Violetta Unold lub 77/44-33-132 – specjalista Justyna Bem – Cisek.

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodnośćz oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofertz pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i konsultacji zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdorowotnych dla pacjentów hospitalizowanych w tym pacjentów SOR z zakresu wykonywania: 1. rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania, 2. tomografii komputerowej wraz z opisem badania.

2017-05-29

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004r.,
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów hospitalizowanych w tym pacjentów SOR z zakresu wykonywania:

 1. rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania,
 2. tomografii komputerowej wraz z opisem badania.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z w/w zakresów mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

 1. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004r.
 2. Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
 3. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni odpływu terminu składania ofert.

Umowa z oferentem zostanie podpisana na ceny jednostkowe brutto.

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 lipca 2017 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów hospitalizowanych w tym pacjentów SOR z zakresu wykonywania ……………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 08.06.2017 r. do godziny 8:30

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdorowotnych dla pacjentów hospitalizowanych w tym pacjentów SOR z zakresu wykonywania: 1. rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania, 2. tomografii komputerowej wraz z opisem badania.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 1. chirurgii ogólnej, 2. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej.

2017-05-15

UWAGA !!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. informuje, o zmianie terminu składania
i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 29.05.2017 do godziny 15:00. Termin otwarcia ofert: 30.05.2017 godz. 9:00.

 

 

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

 1. chirurgii ogólnej,
 2. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej.

                                                                                                                                

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 2 lat począwszy od 1 czerwca 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – Kierownik Violetta Unold lub 77/ 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie………………………………” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 29.05.2017 r. do godziny 1200

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

Czytaj więcej o: ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 1. chirurgii ogólnej, 2. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej.

konkurs ofert na wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na potrzeby leczenia krwią i jej składnikami

2017-05-17

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na potrzeby leczenia krwią i jej składnikami

 

Oferty na wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na potrzeby leczenia krwią i jej składnikami mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

 • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004 r.
 • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 2 lat począwszy od 1 czerwca 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/44-33-132 – Specjalista Justyna Bem - Cisek.

 

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodnośćz oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na potrzeby leczenia krwią i jej składnikamiz pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 

Termin składania ofert do dnia 25.05.2017 r. do godziny 9:00

Czytaj więcej o: konkurs ofert na wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na potrzeby leczenia krwią i jej składnikami

konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych

2017-05-15

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie

pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych

                                                                                                                                

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych mogą składać lekarze legitymujący się, co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy w zakresie chorób wewnętrznych. W przypadku lekarza w trakcie specjalizacji konieczne przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez kierownika specjalizacji, dopuszczającego do samodzielnego pełnienia dyżurów (na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów).

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 czerwca 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold oraz 77/44 33 132 – specjalista Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie…………………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia  25.05.2017 r. godz. 8:30

Czytaj więcej o: konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10238