Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

21 września 2022
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

oferta pracy w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji na stnowsko Inspektor / Specjalista

15 września 2022
Czytaj więcej o: oferta pracy w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji na stnowsko Inspektor / Specjalista

konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

  

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w sprawie konkursu  ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych  w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.


zostaje przesunięty z dnia 23.06.2022 r. na dzień 28.06.2022 r. na godzinę 10:15, w związku z tym oferty można składać do dnia 28.06.2022 r. do godziny 10:00.

 

Na podstawie art. 26 ust 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
(tj. Dz.U. z 2022, poz. 633).

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych  w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

 

 Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych  w części  zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający:

- tytuł specjalisty, specjalisty I stopnia lub lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopediii traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub

-  tytuł specjalisty lub specjalisty I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Umowa może zostać zawarta na okres od 01.07.2022 do 31.12.2022

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do SWKO i są udostępnione na stronie internetowej www.szpital.opole.pl  w zakładce - bip– kadry – konkurs ofert.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Specjalista Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji Justyna Bem – Cisek tel. 77 44 33 132. 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ……………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia  23.06.2022 r. do godziny 1100

 

20 czerwca 2022
Czytaj więcej o: konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych konsultacji i badań zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

Na podstawie art. 26 ust 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
(tj. Dz.U. z 2022, poz. 633).

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych konsultacji  i badań zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

 

Oferty na udzielanie świadczeń z ww. zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami
w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

  • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 lipca 2022 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z Oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do SWKO i są udostępnione na stronie internetowej www.szpital.opole.pl  w zakładce - bip– kadry – konkurs ofert.

 

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: Specjalista Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji Justyna Bem – Cisek tel. 77 44 33 132.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych konsultacji i badań zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert” z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 

Termin składania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godziny 11:00

 

20 czerwca 2022
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych konsultacji i badań zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

konkurs ofert na: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w części niezabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Na podstawie art. 26 ust 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
(tj. Dz.U. z 2022, poz. 633).

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w części niezabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym,

 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

 

 Oferty na:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w części niezabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalisty I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarze w   
    trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji w w/w dziedzinie),

2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych  w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalisty I stopnia w             dziedzinie ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji w w/w dziedzinie).

 

Umowa może zostać zawarta na okres od 01.07.2022 do 31.12.2022

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do SWKO i są udostępnione na stronie internetowej www.szpital.opole.pl  w zakładce - bip– kadry – konkurs ofert.

 

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Specjalista Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji Justyna Bem – Cisek tel. 77 44 33 132.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ……………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia  10.06.2022 r. do godziny 1100

31 maja 2022
Czytaj więcej o: konkurs ofert na: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w części niezabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.