Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

konkurs ofert w celu wyłonienia podwykonawcy na wykonanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, realizowane w ramach PSZ

27 września 2021
Czytaj więcej o: konkurs ofert w celu wyłonienia podwykonawcy na wykonanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, realizowane w ramach PSZ

konkurs ofert na: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie działalnością oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych.

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie działalnością oddziału anestezjologii i intensywne terapii,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie działalnością oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
    terapii,
  2. chorób zakaźnych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych.

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 października 2021 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o., przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w SWKO, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert. 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do 27 września 2021 r.
do godziny 1000

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 27 września  2021 r. o godz. 11:00

17 września 2021
Czytaj więcej o: konkurs ofert na: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie działalnością oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych.

Oferta pracy na stanowisko farmaceuta

Prezes Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.

ZATRUDNI OD ZARAZ

FARMACEUTĘ

Forma zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia

Prosimy o kontakt:    tel.  077 – 44-33-100

         e-mail : sekretariat@szpital.opole.pl     lub :  kadry.kierownik@szpital.opole.pl

        adres : Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. ul. Kośnego 53.

 

3 września 2021
Czytaj więcej o: Oferta pracy na stanowisko farmaceuta

PLAN POSTĘPOWAŃ o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021_Wersja 3

2 września 2021
Czytaj więcej o: PLAN POSTĘPOWAŃ o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021_Wersja 3

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.,
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.,
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

 

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z w/w zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

  1. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.
  2. Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
  3. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowa z oferentem zostanie podpisana na ceny jednostkowe brutto.

Umowa może zostać zawarta na okres do 2 lat począwszy od 1 października 2021 r.

 

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione na stronie internetowej www.szpital.opole.pl  w zakładce - ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem “konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych” w Sekretariacie Szpitala w terminie do dnia 10.09.2021 do godziny 15:00

 

W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

1 września 2021
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych