konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. chirurgii urazowo - ortopedycznej, 2. endokrynologii.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2021

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. chirurgii urazowo - ortopedycznej,
 2. endokrynologii

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. chirurgii urazowo - ortopedycznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub w zakresie ortopedii i traumatologii,
 2. endokrynologii mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w zakresie endokrynologii.

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 stycznia 2022 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w SWKO, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia www.szpital.opole.pl w zakładce BIP – kadry – konkurs ofert. 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do 22 grudnia 2021 r. do godziny 1100

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 22 grudnia  2021 r. o godz. 1200

 

Dokonując porównania ofert w toku postępowania konkursowego Komisja kieruje się następującymi kryteriami wyboru ofert:

 • jakością
 • kompleksowością
 • dostępnością,
 • ciągłością
 • ceną

- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na stronie internetowej www.szpital.opole.pl w terminie 5 dni od zakończenia postępowania. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ogłaszającego konkurs zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Udzielający zamówienia zgodnie z art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, odwołania konkursu na każdym etapie postępowania
oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu
Data utworzenia:2021-12-17
Data publikacji:2021-12-17
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Bem - Cisek
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Bem - Cisek
Liczba odwiedzin:684