Jesteś tutaj: Start / Kadry / Archiwum

Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

2018-02-12

UWAGA !!!

Z POSTEPOWANIA KONKURSOWEGO ZOSTAŁO WYKREśLONE ZADANIE NR 6.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGŁ ZMIANIE.

 

 

UWAGA !!!

 

NASTĄPIŁA ZMIANA FORMULARZA OFERTY ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2,3 I 4. ZADANIE NR 1 ZOSTAŁO PODZIELONE NA 2 ODRĘBNE ZADANIA.

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

 

 Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

 • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004 r.
 • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 1 roku począwszy od 1 kwietnia 2018 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert” z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 

Termin składania ofert do dnia 27.02.2018 r. do godziny 12:00

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

2022-06-20

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

  

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w sprawie konkursu  ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych  w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.


zostaje przesunięty z dnia 23.06.2022 r. na dzień 28.06.2022 r. na godzinę 10:15, w związku z tym oferty można składać do dnia 28.06.2022 r. do godziny 10:00.

 

Na podstawie art. 26 ust 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
(tj. Dz.U. z 2022, poz. 633).

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych  w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

 

 Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych  w części  zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający:

- tytuł specjalisty, specjalisty I stopnia lub lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopediii traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub

-  tytuł specjalisty lub specjalisty I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Umowa może zostać zawarta na okres od 01.07.2022 do 31.12.2022

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do SWKO i są udostępnione na stronie internetowej www.szpital.opole.pl  w zakładce - bip– kadry – konkurs ofert.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Specjalista Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji Justyna Bem – Cisek tel. 77 44 33 132. 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ……………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia  23.06.2022 r. do godziny 1100

 

Czytaj więcej o: konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych konsultacji i badań zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

2022-06-20

Na podstawie art. 26 ust 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
(tj. Dz.U. z 2022, poz. 633).

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych konsultacji  i badań zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

 

Oferty na udzielanie świadczeń z ww. zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami
w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

 • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
 • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 lipca 2022 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z Oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do SWKO i są udostępnione na stronie internetowej www.szpital.opole.pl  w zakładce - bip– kadry – konkurs ofert.

 

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: Specjalista Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji Justyna Bem – Cisek tel. 77 44 33 132.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych konsultacji i badań zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert” z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 

Termin składania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godziny 11:00

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych konsultacji i badań zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

konkurs ofert na: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w części niezabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

2022-05-31

Na podstawie art. 26 ust 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
(tj. Dz.U. z 2022, poz. 633).

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w części niezabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym,

 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

 

 Oferty na:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w części niezabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalisty I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarze w   
    trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji w w/w dziedzinie),

2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych  w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalisty I stopnia w             dziedzinie ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji w w/w dziedzinie).

 

Umowa może zostać zawarta na okres od 01.07.2022 do 31.12.2022

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do SWKO i są udostępnione na stronie internetowej www.szpital.opole.pl  w zakładce - bip– kadry – konkurs ofert.

 

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Specjalista Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji Justyna Bem – Cisek tel. 77 44 33 132.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ……………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia  10.06.2022 r. do godziny 1100

Czytaj więcej o: konkurs ofert na: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w części niezabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej

2022-05-16

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej mogą składać lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny nuklearnej

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 czerwca 2022 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce - bip– kadry – konkurs ofert.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia  26 maja 2022 r. do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 1100.

Dokonując porównania ofert w toku postępowania konkursowego Komisja kieruje się następującymi kryteriami wyboru ofert:

 • jakością
 • kompleksowością
 • dostępnością,
 • ciągłością
 • ceną

- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11529