Prowadzone rejestry

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rejestr pacjentów leczonych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu prowadzony jest przy wykorzystaniu programu komputerowego:

 • Księga główna przyjęć i wypisów
 • Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć
 • Księga ruchu chorych oddziału szpitala
 • Księga zabiegów
 • Księga raportów lekarskich w poszczególnych oddziałach
 • Księga raportów pielęgniarskich w poszczególnych oddziałach
 • Księga główna przychodni
 • Księga pracowni diagnostycznej
 • Księga kontroli środków odurzających i psychotropowych
 • Książka transfuzyjna
 • Karty zgonu
 • Rejestr zakażeń zakładowych


Rejestry prowadzone w ramach sekretariatu Szpitala

 • Dziennik Korespondencyjny - ewidencja całości korespondencji wpływającej i wychodzącej
 • Rejestr kontroli


Rejestry prowadzone w ramach Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji

 • Centralny Rejestr Umów
 • Ewidencja pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
 • Rejestr emerytów i rencistów

Rejestr prowadzony w ramach stanowiska SZpitalny Rezcnik Praw Pacjenta

 • Rejestr skarg i wniosków

Rejestry prowadzone w ramach stanowiska Głównego Specjalisty ds. Organizacji, Promocji i Funduszy Pomocowych

 • Rejestr zarządzeń Prezesa Zarządu Szpitala
 • Rejestr pełnomocnictw Prezesa Zarządu Szpitala (rejestr zawiera imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, której udzielono pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa oraz datę jego wystawienia)

Rejestry prowadzone w ramach stanowiska ds. BHP i Ppoż

 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu
 • Rejestr chorób zawodowych
 • Rejestr badań i pomiarów czynników szkodliwych


Rejestry prowadzone przez Dział Logistyki

 • dokumentacja zakończonych postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego
 • rejestr umów dotyczących przetargów (udostępnienie dokumentów następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówienień publicznych


Rejestry prowadzone w ramach Działu Technicznego

 • Rejestr dokumentacji technicznej
 • Rejestr faktur i korespondencji

 

 • Dokumentacja finansowo-księgowa i płacowa prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 76, poz. 694 z 2002r.)
 • Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania(Dz.U. Nr 252, poz. 1697).
 • Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej precyzuje zarządzenie Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej wewnętrznej.
 • Informacja na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. nr 112, poz. 1198 z 2001r.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926 z 2002r.).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3897