Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-06-18 ( Imieniny: Elżbiety, Marka)

Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. - Archiwum medyczne

Archiwum medyczne

 1. Dokumentacja Szpitala przechowywana jest w Archiwum Zakładowym.
 2. Zbiory archiwalne Szpitala obejmują lata od 1999 do chwili obecnej.
 3. Archiwum Zakładowe gromadzi materiały archiwalne /kat. "A"/ i dokumentację niearchiwalną /kat. "B"/.
 4. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz. 159) Szpital udostępnia dokumentację medyczną:
  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra zdrowia;
  • ministrowi zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym szefom właściwej agencji;
  • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
  • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
  • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
  • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 5. Dokumentację medyczną, po uprzednim złożeniu wniosku o jej wydanie, udostępnia Dział Controllingu, Kontraktowania i Rozliczeń (tel. 0-77 44-33-092 (-093, -094)).

 

 • Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz. 159) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069).
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej precyzuje Zarządzenie Nr 8/2016/DS Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

 

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-06-10 13:18przez: Administrator
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Odwiedziny:6336

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo