Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.,
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.,
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

 

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z w/w zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

  1. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.
  2. Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
  3. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowa z oferentem zostanie podpisana na ceny jednostkowe brutto.

Umowa może zostać zawarta na okres do 1 roku począwszy od 1 sierpnia 2017 r.

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione na stronie internetowej www.szpital.opole.pl  w zakładce - ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  lub w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5  w Opolu przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/44 33 105 – kierownik Violetta Unold 77/44-33-132 –specjalista Justyna Bem – Cisek.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem “konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych.” w Sekretariacie Szpitala w terminie do dnia 10.07.2017 do godziny 15:00

 

W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi 11.07.2017 o godzinie 9:00 w siedzibie Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. Oferent może być obecny podczas otwarcia ofert.

 

21 czerwca 2017
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

PN.D.BO.18.17_Zakup i dostawa materiału zespalającego w ramach zabezpieczenia komisowego Bloku Operacyjnego przez okres 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 28 czerwca 2017 r. do godz. 10:00

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ecc92681-da37-4358-9632-ec28d040f431

 

 

20 czerwca 2017
Czytaj więcej o: PN.D.BO.18.17_Zakup i dostawa materiału zespalającego w ramach zabezpieczenia komisowego Bloku Operacyjnego przez okres 12 miesięcy

Zakup i dostawa kapsułki do badania jelita cienkiego

Termin składania ofert: 
do 26 Czerwca, 2017r. do godz. 11:00
20 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa kapsułki do badania jelita cienkiego

PN.D.ZMN.19.17_Zakup wraz z dostawą generatorów radionuklidowych 99mTc, radiofamaceutyków do diagnostyki i terapii oraz zestawów do znakowania technetem przez okres 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 22 czerwca 2017 r. do godz. 10:00

 http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=30aa3fa6-1198-486e-9f34-5ab4dff9f769

 

14 czerwca 2017
Czytaj więcej o: PN.D.ZMN.19.17_Zakup wraz z dostawą generatorów radionuklidowych 99mTc, radiofamaceutyków do diagnostyki i terapii oraz zestawów do znakowania technetem przez okres 12 miesięcy

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i konsultacji zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

Oferty na wykonywanie badań z ww zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

  • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
    27 sierpnia 2004 r.
  • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 2 lat począwszy od 1 lipca 2017 roku.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerami telefonu 77/44 33 105 – kierownik Violetta Unold lub 77/44-33-132 – specjalista Justyna Bem – Cisek.

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodnośćz oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofertz pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

6 czerwca 2017
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i konsultacji zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert