Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PN.RB.DT.2.18 Wykonanie robót budowlanych w kuchni szpitalnej w budynku głównym w zakresie: instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła, przebudowy z nadbudową pomieszczeń kuchni

 

 

Termin składania ofert: do 12 marca 2018r. do godz. 10:00

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=06f2451a-c07f-4682-b307-01c9fd751e9b

23 lutego 2018
Czytaj więcej o: PN.RB.DT.2.18 Wykonanie robót budowlanych w kuchni szpitalnej w budynku głównym w zakresie: instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła, przebudowy z nadbudową pomieszczeń kuchni

PN.D.AS.3.18 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla potrzeb pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.

Termin składania ofert: do 2 marca 2018r. do godz. 10:00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2e0c5ec6-9dd0-42b5-9fc5-f5181887eb6f

22 lutego 2018
Czytaj więcej o: PN.D.AS.3.18 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla potrzeb pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.

06.II.18 recertyfikacja obecnego systemu ISO

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 26 lutego 2018r. do godz. 12:00
 
UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 23 lutego 2018r. do godz. 12:00
 
Termin składania ofert: 
do 22 Lutego, 2018 do godz. 12:00
15 lutego 2018
Czytaj więcej o: 06.II.18 recertyfikacja obecnego systemu ISO

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

UWAGA !!!

 

NASTĄPIŁA ZMIANA FORMULARZA OFERTY ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2,3 I 4. ZADANIE NR 1 ZOSTAŁO PODZIELONE NA 2 ODRĘBNE ZADANIA.

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

 

 Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

  • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
    27 sierpnia 2004 r.
  • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 1 roku począwszy od 1 kwietnia 2018 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert” z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 

Termin składania ofert do dnia 27.02.2018 r. do godziny 12:00

 

12 lutego 2018
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

PNE.U.LN-NH.3.18 Wykonywanie usług z zakresu utrzymywania czystości i wykonywania zabiegów sanitarnych u Zamawiającegozgodnie z zasadami ... przez okres 12 m-cy

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert z dnia „2 marca 2018r.” na dzień „12 marca 2018r.” Godziny pozostają bez zmian.

 

Zgodnie z postanowieniami art. 185 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. publikuje skan odwołania wniesionego przez DGP Clean Partner Sp. z o.o. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącego wszczętego przez Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. ul. Kośnego 53 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi z zakresu: utrzymania czystości i wykonywania zabiegów sanitarnych u Zamawiającego zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi, pomocy przy opiece nad pacjentem, pomocy przy żywienia pacjentów, gospodarowania bielizną szpitalną a także wykonywanie prac porządkowych, transportowych oraz usługi z zakresu gospodarki odpadami oraz higieny otoczenia przez okres 12 miesięcy Sygnatura sprawy: PNE.U.LN-NH.3.18. Jednocześnie wzywamy wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Termin składania ofert: do 2 marca 2018r. do godz. 10:00

 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064059-2018:TEXT:PL:HTML

 

9 lutego 2018
Czytaj więcej o: PNE.U.LN-NH.3.18 Wykonywanie usług z zakresu utrzymywania czystości i wykonywania zabiegów sanitarnych u Zamawiającegozgodnie z zasadami ... przez okres 12 m-cy