Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PN.D.AS.16.17_Zakup wraz z dostawą leków przez okres do 28.02.2018 r.

Termin składania ofert: 
do 26 Czerwca, 2017 do godz. 10:00

 

19 maja 2017
Czytaj więcej o: PN.D.AS.16.17_Zakup wraz z dostawą leków przez okres do 28.02.2018 r.

34.IV.17 zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych

Termin składania ofert: 
23 Maja, 2017 - 10:00
17 maja 2017
Czytaj więcej o: 34.IV.17 zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych

41.IV.17 zakup wraz z dostawą odzieży roboczej

Data zakończenia postępowania:
22 Maja, 2017 - 15:00
 
Termin składania ofert: 
23 Maja, 2017 - 11:00
17 maja 2017
Czytaj więcej o: 41.IV.17 zakup wraz z dostawą odzieży roboczej

konkurs ofert na wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na potrzeby leczenia krwią i jej składnikami

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na potrzeby leczenia krwią i jej składnikami

 

Oferty na wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na potrzeby leczenia krwią i jej składnikami mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

  • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
    27 sierpnia 2004 r.
  • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 2 lat począwszy od 1 czerwca 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/44-33-132 – Specjalista Justyna Bem - Cisek.

 

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodnośćz oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na potrzeby leczenia krwią i jej składnikamiz pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 

Termin składania ofert do dnia 25.05.2017 r. do godziny 9:00

17 maja 2017
Czytaj więcej o: konkurs ofert na wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na potrzeby leczenia krwią i jej składnikami

konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie

pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych

                                                                                                                                

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych mogą składać lekarze legitymujący się, co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy w zakresie chorób wewnętrznych. W przypadku lekarza w trakcie specjalizacji konieczne przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez kierownika specjalizacji, dopuszczającego do samodzielnego pełnienia dyżurów (na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów).

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 czerwca 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold oraz 77/44 33 132 – specjalista Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie…………………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia  25.05.2017 r. godz. 8:30

15 maja 2017
Czytaj więcej o: konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych