Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 

ul. A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Umowa może zostać zawarta od 1 lipca 2019 roku na okres do 3 lat.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych
i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi
w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapiiw sekretariacie szpitala
w terminie do dnia 25 czerwca 2019r. do godziny 1200

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert
i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 25 czerwca 2019r. o godz. 1300

Dokonując porównania ofert w toku postępowania konkursowego Komisja kieruje się następującymi kryteriami wyboru ofert:

 •       jakością

 •       kompleksowością

 • dostępnością,

 • ciągłością

 • ceną

 • udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na stronie internetowej www.szpital.opole.pl w terminie 2 dni  od zakończenia postępowania. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ogłaszającego konkurs zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Udzielający zamówienia zgodnie z art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, odwołania konkursu na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

20 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

PN.D.DI.17.19 Zakup, dostawa oraz wdrożenie Radiologicznego Systemu Informacyjnego, Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów wraz z modułem teleradiologicznym

Termin składania ofert: do 27 czerwca 2019r. do godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b62ad72a-670c-4edd-810b-7ad7db30d1d5

 

19 czerwca 2019
Czytaj więcej o: PN.D.DI.17.19 Zakup, dostawa oraz wdrożenie Radiologicznego Systemu Informacyjnego, Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów wraz z modułem teleradiologicznym

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań i konsultacji zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

 

 

Oferty na wykonywanie badań z ww zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

 • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004 r.
 • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 2 lat począwszy od 1 lipca 2019 roku.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/ 44 33 105 – Kierownik Violetta Unold, 77/44-33-132 – specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofertz pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 

Termin składania ofert do dnia 25.06.2019 r. do godziny 15:00

 

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań i konsultacji zgodnie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

PN.U.DL.3.19_Zapewnienie całodobowego zabezpieczenia usług transportu sanitarnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/5b3b31f4-6bef-44bd-af18-fd291e409d30

Termin składania ofert: do 31 maja 2019r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fddef664-e5ec-4873-ba40-9516bf34f441

 

23 maja 2019
Czytaj więcej o: PN.U.DL.3.19_Zapewnienie całodobowego zabezpieczenia usług transportu sanitarnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.

PN.RB.DT.5.19_Remont nawierzchni dróg wewnętrznych, parkingów i tymczasowych miejsc parkingowych na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Termin składania ofert: do 6 czerwca 2019r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9152c426-a31d-4b27-b2bc-35b8b047f520

 

22 maja 2019
Czytaj więcej o: PN.RB.DT.5.19_Remont nawierzchni dróg wewnętrznych, parkingów i tymczasowych miejsc parkingowych na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu