Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych realizowanych w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i gastroenterologii oraz w Izbie Przyjęć w systemie 12 lub 24 godzinnym.

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych realizowanych w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i gastroenterologii oraz w Izbie Przyjęć w systemie 12 lub 24 godzinnym.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych realizowanych w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i gastroenterologii oraz w Izbie Przyjęć w systemie 12 lub 24 godzinnym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalisty I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w dziedzinie.

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 lutego 2020 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chorób wewnętrznych zakresie chorób wewnętrznych realizowanych w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i gastroenterologii oraz w Izbie Przyjęć w systemie 12 lub 24 godzinnymw sekretariacie szpitala w terminie do dnia 26 listopada 2019 r. do godziny 1200

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych realizowanych w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i gastroenterologii oraz w Izbie Przyjęć w systemie 12 lub 24 godzinnym.

Oferta pracy na stanowisko kucharz

12 listopada 2019
Czytaj więcej o: Oferta pracy na stanowisko kucharz

PN.D.AS.36.19 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych

Termin składania ofert: do 15 listopada 2019r. do godz. 10:30

 Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8d99ff8c-0cd8-423b-8af9-03f3c53703ce

 

6 listopada 2019
Czytaj więcej o: PN.D.AS.36.19 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych

50.X.19.ZO Zakup wraz z dostawą drobiu i wyrobów drobiowych

Termin składania ofert: do 12 listopada 2019r. do godz. 11:00

5 listopada 2019
Czytaj więcej o: 50.X.19.ZO Zakup wraz z dostawą drobiu i wyrobów drobiowych

PN.D.ZDL.34.19 Zakup i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert z dnia „14 listopada 2019 r.” na dzień „18 listopada 2019 r.” Godziny pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/daa577e4-6f3d-4de6-98ba-b3bc97b4138c

 

Termin składania ofert: do 14 listopada 2019r. do godz. 10:30

 Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1dfce9b3-6eb9-49b0-9059-0c2314223d6e

 

5 listopada 2019
Czytaj więcej o: PN.D.ZDL.34.19 Zakup i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów