Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

DLG.39.542.41/16 świadczenie usługi stałego symetrycznego, szerokopasmowego dostępu do sieci internet

Termin składania ofert: 
30 Sierpnia, 2016 - 12:30
26 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: DLG.39.542.41/16 świadczenie usługi stałego symetrycznego, szerokopasmowego dostępu do sieci internet

DLG.39.544.17/16 zakup i dostawa testów punktowych skónych

Termin składania ofert: 
31 sierpień, 2016 - 12:00
25 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: DLG.39.544.17/16 zakup i dostawa testów punktowych skónych

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej.

                                                                                                                                

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 października 2016 r.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold oraz 77/44 33 132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej. ” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 12.09.2016 r. godz. 1200

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

Udzielający zamówienia zastrzega, iż nie jest możliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 12.09.2016 r. o godz. 1300.

23 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej.

konkurs ofert w zakresie: 1.endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii, 2. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym, 3.pełnienia dyzurów medycznych w oddziale chorób wewn.

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych
  pododdziale endokrynologii,
 2. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 3. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych.

                                                                                                                                

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii;
 2. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych;
 3. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych;

Umowa może zostać zawarta: 

 • w zakresie endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii na okres 3 lat począwszy
  od 1 września br.
 • w pozostałych zakresach na okres 3 lat począwszy od 1 października br.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych  i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold oraz 77/44 33 132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie…………………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 29.08.2016 r. godz. 1200

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

 

Udzielający zamówienia zastrzega, iż nie jest możliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 29.08.2016 r. o godz. 1300.

Dokonując porównania ofert w toku postępowania konkursowego Komisja kieruje się następującymi kryteriami wyboru ofert:

 • jakością
 • kompleksowością
 • dostępnością,
 • ciągłością
 • ceną

- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

22 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: konkurs ofert w zakresie: 1.endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii, 2. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym, 3.pełnienia dyzurów medycznych w oddziale chorób wewn.

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

                                                                                                                                

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 października 2016 r.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold oraz 77/44 33 132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 05.09.2016 r. godz. 1200

22 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych