Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PN.D.AS.4.17_Zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW typu C terapią bezinterferonową przez okres do 30.09.2017 r.

Termin skadania ofert: do 24 marca 2017 r. do godz. 10:00

17 lutego 2017
Czytaj więcej o: PN.D.AS.4.17_Zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW typu C terapią bezinterferonową przez okres do 30.09.2017 r.

PN.D.AS.3.17_Zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW typu C terapią bezinterferonową przez okres do 31.03.2017r.

14 lutego 2017
Czytaj więcej o: PN.D.AS.3.17_Zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW typu C terapią bezinterferonową przez okres do 31.03.2017r.

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodznie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

  • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
    27 sierpnia 2004 r.
  • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 1 roku począwszy od 1 kwietnia 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/44-33-132 – st. inspektor Justyna Bem.

 

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert” z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

13 lutego 2017
Czytaj więcej o: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodznie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

40.I.17 zakup i dostawa wózków anestezjologicznych

Termin składania ofert: 
21 Luty, 2017 - 11:00

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 1 marca 2017r. do godz. 11:00

10 lutego 2017
Czytaj więcej o: 40.I.17 zakup i dostawa wózków anestezjologicznych

52.I.17 Zakup, dostawa i uruchomienie systemu holterowskiego w skład którego wchodzą: stacja robocza z oprogramowaniem, trzy rejestratory EKG, trzy rejestratory ciśnienia NIBP

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 27 luty 2017r. do godz. 11:00
 
Termin składania ofert: 
20 Luty, 2017 - 11:00
9 lutego 2017
Czytaj więcej o: 52.I.17 Zakup, dostawa i uruchomienie systemu holterowskiego w skład którego wchodzą: stacja robocza z oprogramowaniem, trzy rejestratory EKG, trzy rejestratory ciśnienia NIBP