konkurs ofert w zakresie: 1.endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii, 2. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym, 3.pełnienia dyzurów medycznych w oddziale chorób wewn.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 sierpnia 2016

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych
  pododdziale endokrynologii,
 2. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 3. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych.

                                                                                                                                

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii;
 2. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych;
 3. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych;

Umowa może zostać zawarta: 

 • w zakresie endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii na okres 3 lat począwszy
  od 1 września br.
 • w pozostałych zakresach na okres 3 lat począwszy od 1 października br.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych  i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold oraz 77/44 33 132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie…………………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 29.08.2016 r. godz. 1200

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

 

Udzielający zamówienia zastrzega, iż nie jest możliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 29.08.2016 r. o godz. 1300.

Dokonując porównania ofert w toku postępowania konkursowego Komisja kieruje się następującymi kryteriami wyboru ofert:

 • jakością
 • kompleksowością
 • dostępnością,
 • ciągłością
 • ceną

- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na stronie internetowej www.szpital.opole.pl w terminie 2 dni od zakończenia postępowania. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.

Udzielający zamówienia zgodnie z art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany terminu składania ofert.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-08-22
Data publikacji:2016-08-22
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Bem
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Bem
Liczba odwiedzin:1421